นักวิเคราะห์อีสปอร์ คืออะไร

นักวิเคราะห์อีสปอร์ คืออะไร

นักวิเคราะห์อีสปอร์ คืออะไร
นักวิเคราะห์อีสปอร์ (Esports Analyst) คือ ผู้เชี่ยวชาญที่วิเคราะห์ข้อมูล เกม กลยุทธ์ ผู้เล่น ทีม เกี่ยวกับอีสปอร์ต

หน้าที่

วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
วิเคราะห์เกม
วิเคราะห์กลยุทธ์
วิเคราะห์ผู้เล่น
วิเคราะห์ทีม

ทักษะ

ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับอีสปอร์ต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการคิดวิเคราะห์
ทักษะการเขียน

ประเภท

นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
นักวิเคราะห์เกม (Game Analyst)
นักวิเคราะห์กลยุทธ์ (Strategy Analyst)
นักวิเคราะห์ผู้เล่น (Player Analyst)
นักวิเคราะห์ทีม (Team Analyst)

ตัวอย่าง

นักวิเคราะห์เกม: วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน
นักวิเคราะห์กลยุทธ์: วิเคราะห์กลยุทธ์
นักวิเคราะห์ผู้เล่น: วิเคราะห์สไตล์การเล่น

สรุป

นักวิเคราะห์อีสปอร์ต มีบทบาทสำคัญ ช่วยให้ทีม ผู้เล่น ตัดสินใจ